Raporty

Raport EBI 10/2023 Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta

3 lipca 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Emitent na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowej Rejestru Sądowego powziął dzisiaj informację o rejestracji, w dniu 30 czerwca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca […]

Read More

Raport ESPI 19/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

23 czerwca 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z deweloperem Burn Visual Illustration CC DBA The Brotherhood, na wydanie gry „Stasis: Bone Totem” _dalej jako „Gra”_ na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa została […]

Read More

Raport EBI 9/2023 Treść uchwał podjętych w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

13 czerwca 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, a która nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy […]

Read More

Raport ESPI 18/2023 Treść uchwał podjętych w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

13 czerwca 2023

reść uchwał podjętych w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. […]

Read More

Raport ESPI 17/2023 Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

13 czerwca 2023

Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 13 czerwca […]

Read More

Raport ESPI 16/2023 Ustalenie ceny gry „Layers of Fears”

1 czerwca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r., ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., ESPI 6/2023 z dnia 18 lutego 2023 r., ESPI 10/2023 z dnia 15 maja 2023 r. oraz ESPI 11/2023 z dnia 18 maja 2023 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ceny […]

Read More

Raport ESPI 15/2023 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

30 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem walki z unikatowymi przeciwnikami, na potrzeby gier TPP, z bogatą warstwą narracyjną psychological-horror tworzonych z wykorzystaniem technologii silnika Unreal Engine 5”. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 4 976 077,14 złotych, a całkowita […]

Read More

RAPORT ESPI 14/2023 Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godzina 11:00 _dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”_, niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, będącego akcjonariuszem Emitenta […]

Read More

RAPORT ESPI 13/2023 Aktualizacja daty premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming

26 maja 2023

Aktualizacja daty premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 9/2023 z dnia 12 maja 2023 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji daty światowej premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming na dzień 29 czerwca 2023 r. Emitent przekazuje […]

Read More

Raport EBI 8/2023 Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

25 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godzina 11:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, będącego akcjonariuszem Emitenta […]

Read More