Sprawozdania finansowe

Poniższe pliki są wersją graficzną oficjalnych elementów jednostkowego raportu rocznego Bloober Team S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2023 przekazanych przez system ESPI.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Bloober Team S.A. – Raport Roczny_Sprawozdanie Zarządu z działalności_24.04.2024

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bloober Team S.A. – Sprawozdanie_finansowe_Bloober_TeamSA_za_rok_2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego  – 9500.5.2 SzB JSF Bloober Team 2023

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. – Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Bloober_TeamSA_za_rok_2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – K9500.5.2 SzB SSF GK Bloober Team 2023