Podstawowe wskaźniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE30.06.2021 r.31.03.202330.06.202330.09.2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 416 800,73 26 325 843,9321 735 221,43 75 171 474,56
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 116 491,227 180 846,874 180 815,0113 992 498,49
Zysk (strata) brutto8 328 347,06 8 239 216,475 827 659,5614 755 788,73
Zysk (strata) netto8 198 327,066 896 790,12 7 684 682,16 12 656 821,22
Aktywa razem86 493 397,37 131 419 318,69125 084 859,78135 371 571,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 870 620,92 40 445 154,9334 774 757,4639 482 847,09
Zobowiązania długoterminowe1 252 084,56 1 193 853,87 1 264 351,24 1 092 515,75
Zobowiązania krótkoterminowe5 998 413,10 18 030 601,8313 769 439,57 12 448 445,45
Kapitał własny49 622 776,4583 934 094,2996 590 915,5196 590 915,51
Kapitał zakładowy176 729,90193 092,60193 092,60 zł193.092,60
Liczba akcji17 672 99019 309 26019 309 26019 309 260