Podstawowe wskaźniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE31.03.2015 r.30.06.2015 r.31.03.2016 r. 30.06.2016 r.
w tys. zł (narastająco)w tys. zł (narastająco)w tys. zł (narastająco)w tys. zł (narastająco)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1034,43263,932777,846533,15
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-35,8-391,39395,162591,64
Zysk (strata) brutto-196,5-722,3479,624439,41
Zysk (strata) netto-196,5-566,1388,493595,80
Aktywa razem22229,220758,0322618,8725266,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5757,560833503,043514,32
Zobowiązania długoterminowe572,0454,54--
Zobowiązania krótkoterminowe3767,53919,91803,611597,30
Kapitał własny16471,814675,0519115,8421752,65
Kapitał zakładowy176,7176,7176,7176,7
Liczba akcji1767299176729917672991767299
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję----
Rentowność sprzedaży

-19% -17% 14% 55%
Rentowność EBITDA

10% 2% 29% 36%
Rentowność EBIT

-3% -11% 14% 31%
Rentowność brutto

-17% -21% 17% 53%
Rentowność netto

-17% -16%

13% 43%
Rentowność na aktywach (ROA)

-1% -4% 2% 17%
Rentowność kapitału własnego (ROE)

-1% -3% 2% 14%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

20% 21% 8% 6%
Wartość księgowa na jedną akcję

9,328,3010,82 12,30