Podstawowe wskaźniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE31.03.2021 r.30.06.2021 r.30.09.2021 r. 31.03.2022 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 418 807,7016 416 800,7312 626 341,2317 223 821,05
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 664 970,958 116 491,2217 729 098,805 670 984,03
Zysk (strata) brutto5 945 513,048 328 347,0618 287 475,466 070 984,03
Zysk (strata) netto5 979 284,278 198 327,0617 897 415,465 106 796,26
Aktywa razem85 003 240,3286 493 397,3783 715 753,7099 653 064,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 578 790,9336 870 620,9229 743 025,7928 495 968,55
Zobowiązania długoterminowe1 525 387,131 252 084,56981 119,141 327 547,44
Zobowiązania krótkoterminowe6 326 594,255 998 413,105 911 215,937 341 582,10
Kapitał własny35 662 179,7249 622 776,4553 507 913,8856 549 860,02
Kapitał zakładowy176 729,90176 729,90176 729,90193.092,60
Liczba akcji17 672 99017 672 99017 672 99019 309 260