Raport EBI 14/2023 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 r.

  • strictminds
  • 14 listopada 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 14/2023 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako “Emitent” lub “Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kwartał 2023 r., który opublikowany został Raportem EBI nr 12/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Korekta dotyczy danych finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. oraz za okres 01.04.2023 r.- 30.06.2023 r. i wynika z omyłkowego ujęcia w przepływach operacyjnych i inwestycyjnych pozycji wartości zakończonych prac rozwojowych (Projekt 1.2.1 Technologia – modularny system do tworzenia fabularnych gier wideo), które to wydatki ponoszone były w latach wcześniejszych. Niniejsza korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, czy prezentację danych finansowych w bilansie Emitenta oraz Grupy. Zmieniona została jedynie prezentacja pozycji w rachunku przepływów pieniężnych i w konsekwencji niektóre wartości wskazane w komentarzu do wyników finansowych. Poniżej szczegółowo przedstawiono dokonane zmiany:

I. W kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym w Rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym za okres 01.01.2023 r.- 30.06.2023 r.:

1. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 31 388 348,66 zł na kwotę 16 092 807,55 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

2. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 21 183 737,29 zł na kwotę 5 888 196,18 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt.1 i 2 nastąpiła zmiana w pozycjach „Wydatki” (zmniejszenie) oraz „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)” (zwiększenie) o kwotę 15 295 541,11 zł.

3. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 918 804,37 zł na kwotę – 376 736,74 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

4. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.04.2023 r.- 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 486 850,43 zł na kwotę – 808 690,68 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt.3 i 4 nastąpiła zmiana w pozycji „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) – zmniejszenie o kwotę 15 295 541,11 zł.

II. W kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w Skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. sporządzonym za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

1. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. :

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 31 388 348,66 zł na kwotę 16 092 807,55 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

2. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 21 183 737,29 zł na kwotę 5 888 196,18 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt 1 i 2 nastąpiła zmiana w pozycjach „Wydatki” (zmniejszenie) oraz z „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)” (zwiększenie) o kwotę 15 295 541,11 zł.

3. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 844 786,62 zł na kwotę – 450 754,49 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

4. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 412 633,38 zł na kwotę – 882 907,73 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt 3 i 4 nastąpiła zmiana w pozycji „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej j (I ± II) – zmniejszenie o kwotę 15 295 541,11 zł.

III. W związku z powyższym zmianie uległ również „Komentarz do wyników finansowych” osiągniętych w II kwartale 2023 r.”

1. na stronie 35 raportu kwartalnego:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Spółce utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 20,16 mln zł, pomimo poniesionych przez Spółkę wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 31,01 mln zł. Spółka wykazuje wysokie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 19,30 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

Zmieniona treść:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Spółce utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 20,16 mln zł, pomimo poniesionych przez Spółkę wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 15,72 mln zł. Spółka wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 4,00 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

2. oraz na stronie 39 raportu kwartalnego:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Grupie utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 22,59 mln zł, pomimo poniesionych wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 29,90 mln zł. Grupa wykazuje wysokie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 18,27 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

Zmieniona treść:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Grupie utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 22,59 mln zł, pomimo poniesionych wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 14,60 mln zł. Grupa wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 2,97 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

QR-2-23_BlooberTeam_korekta_14.11.2023-0