Akcjonariat

Akcje Bloober Team SA notowane są na rynku New Connect od czerwca 2011 roku w systemie notowań ciągłych. Począwszy od 23 grudnia 2013 r. papiery spółki nieustannie znajdują się w portfelu indeksu NCIndex30, skupiającym 30 spółek, których akcje charakteryzują się najwyższą płynnością.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 176 729,90 zł i podzielony jest na 1 767 299 akcji zwykłych na okaziciela:

a) 1 020 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda

b) 88 789 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda

c) 222 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

d) 436 510 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda

 

Akcjonariuszliczba akcjiwartość
nominalna
1 akcji
Udział %
w liczbie
głosów
Udział %
w kapitale
zakładowym
Piotr Babieno200.000

0,1011,32%

11,32%

Rockbridge TFI S.A.245.356

0,1013,88%

13,88%
Pozostali1.321.9430,1074,80%
74,80%
Razem1.767.299100%100%