Akcjonariat

Akcje Bloober Team SA notowane są na rynku New Connect od czerwca 2011 roku w systemie notowań ciągłych. Począwszy od 23 grudnia 2013 r. papiery spółki nieustannie znajdują się w portfelu indeksu NCIndex30, skupiającym 30 spółek, których akcje charakteryzują się najwyższą płynnością.

W dniu 18 marca 2021 r. doszło do zmniejszenia wartości nominalnej akcji Bloober Team SA  przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby (split) co nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team SA  z dnia 8 grudnia 2020 r. Rejestracja zmian Statutu Bloober Team SA w związku ze splitem akcji nastąpiła w dnu 18 lutego 2021 r. Oświadczeniem nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA wyznaczył 18 marca 2021 r. jako dzień podziału 1 767 299 (milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 17 672 990 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 176 729,90 zł i podzielony jest na 17 672 990 akcji zwykłych na okaziciela:

a) 10 200 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda

b) 887 890 akcji serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda

c) 2 220 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda

d) 4 365 100 akcji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda

 

Akcjonariuszliczba akcjiwartość
nominalna
1 akcji
Udział %
w liczbie
głosów
Udział %
w kapitale
zakładowym
Piotr Babieno2.000.000

0,0111,32%

11,32%

Tencent Holding Limited za pośrednictwem spółki zależnej Serene Century Limited3,881,885
0,01 21,97% 21,97%
Porozumienie Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2020 r.: Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak1.581.2500,018,95%8,95%
Pozostali10.209.8550,0157,76%57,76%
Razem17.672.990100%100%