Akcjonariat

Akcje Bloober Team SA notowane są na rynku New Connect od czerwca 2011 roku w systemie notowań ciągłych. Począwszy od 23 grudnia 2013 r. papiery spółki nieustannie znajdują się w portfelu indeksu NCIndex30, skupiającym 30 spółek, których akcje charakteryzują się najwyższą płynnością.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 176 729,90 zł i podzielony jest na 1 767 299 akcji zwykłych na okaziciela:

a) 1 020 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda

b) 88 789 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda

c) 222 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

d) 436 510 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda

 

Akcjonariuszliczba akcjiwartość
nominalna
1 akcji
Udział %
w liczbie
głosów
Udział %
w kapitale
zakładowym
Piotr Babieno200.000

0,1011,32%

11,32%

Rockbridge TFI S.A.
(w tym Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge)
423.983
(101.730)
0,10
(0,10)
23,99%
(5,76%)
23,99%
(5,76%)
Porozumienie Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2020 r.: Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak158 1250,108,95%8,95%
Pozostali985 1910,1055,74%55,74%
Razem1.767.299100%100%