Rada nadzorcza

Paweł Duda – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki.
Partner w Kancelarii SSD Legal Szlachetko Sionek Duda spółka jawna, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa spółek, transakcjach M&A, a także reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Paweł Duda nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Paweł Duda w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały postawione wobec Pawła Dudy oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W ciągu ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Paweł Duda pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Piotr Jędras – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
Absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej. Pracował w kilku instytucjach finansowych takich jak: DM ING S.A., Polbank S.A., BZ WBK S.A. oraz na stanowiskach kierowniczych w PTF S.A. i Santander Consumer Bank S.A. Piotr Jędras nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Piotr Jędras w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały postawione wobec Piotra Jędrasa oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów.  W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Piotr Jędras pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Jakub Chruściel – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki oraz Członek Komitetu Audytu Spółki.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł CFA. Przez całą karierę zawodową związany z rynkiem kapitałowym. Pracował na stanowisku Analityka Akcji w PZU Asset Management S.A. oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., a także na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji w TFI PZU S.A. Wyróżniony nagrodą Alfa 2016 za najlepszy fundusz zrównoważony oraz nominowany do nagrody Alfa 2016 w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek. Jakub Chruściel nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jakub Chruściel w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały wobec Jakuba Chruściela postawione oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych), jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Jakub Chruściel pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Członek Komitetu Audytu Spółki.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od początku działalności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym, początkowo jako dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, następnie założyciel agencji PR/IR specjalizującej się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży gier. Tomasz Muchalski nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Tomasz Muchalski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały wobec Tomasza Muchalskiego postawione oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Tomasz Muchalski pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Marcin Kosela – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwent WSP Częstochowa. Od początku kariery zawodowej powiązany z rynkiem sprzedażowym FMCG. Od 1998 r. Dyrektor Handlowy w branży FMCG. Od 2008 r. zajmuje się obsługą handlową oraz doradczą firmy z branży FMCG. Marcin Kosela nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Marcin Kosela w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały wobec Marcina Koseli postawione oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Marcin Kosela pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.