Raporty

Raport ESPI 4/2024 Utworzenie nowej marki „Broken Mirror Games”

12 lutego 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie decyzji o utworzeniu nowej marki „Broken Mirror Games”, pod którą to marką w ramach segmentu operacyjnego second party Spółki produkowane oraz wydawane będą gry Emitenta. Second party to segment operacyjny działalności Spółki – projekty współtworzone, które Spółka definiuje jako projekty […]

Read More

Raport ESPI 3/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

31 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”_ zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej jako „Rozporządzenie”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: – Jednostkowy […]

Read More

Raport EBI 1/2024 Bloober Team Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

11 stycznia 2024

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza […]

Read More

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A.

10 stycznia 2024

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A.   Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji […]

Read More

Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A.

10 stycznia 2024

  Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A. uchwa05-01-2024 17:59 Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku […]

Read More

Raport ESPI 2/2024 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta

5 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ Uchwała Nr 17/2024 oraz Uchwała Nr 18/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wszystkich akcji Spółki. Wszystkie akcje Spółki były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Na […]

Read More

Raport ESPI 1/2023 Zatwierdzenie suplementu nr 1 do prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

4 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła suplement nr 1 do prospektu Emitenta. Prospekt Emitenta został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 grudnia 2023 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 36/2023 w dniu 29 grudnia 2023 r. Suplement został sporządzony w związku […]

Read More

Raport EBI 1/2024 Powołanie Komitetu Audytu Emitenta

4 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Komitet Audytu Emitenta, który składa się z trzech osób: a) Pana Pawła Dudy – Przewodniczącego Komitetu Audytu, b) Pana Jakuba Chruściela – Członka Komitetu Audytu, c) Pana Tomasza Muchalskiego – Członka Komitetu Audytu. Życiorysy członków Komitetu Audytu […]

Read More

Raport ESPI 37/2023 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

2 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast _OWC_, inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini”. Całkowita […]

Read More

Raport ESPI 36/2023 Zatwierdzenie prospektu Bloober Team S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

2 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym _rynku podstawowym_ prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Emitenta będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: a_ 10.200.000 […]

Read More