Raporty

Raport bieżący 29/2020

26 czerwca 2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Draw Distance S.A. dokonanych w dniach 23.06.2020 r. oraz 24.06.2020 r. na rynku zorganizowanym NewConnect, Spółka sprzedała łącznie 2 042 436 akcji Draw Distance S.A. stanowiących 15,58% kapitału zakładowego Draw Distance […]

Read More

Raport EBI (8/2020) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2020 r.

25 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   Załącznik: BlooberTeam_Q1_2020-0

Read More

Raport ESPI 28/2020

23 czerwca 2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że powziął informację o przyznaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, dofinansowania do wysokości 315 825,00 złotych na realizację projektu pn.” Rozwój firmy Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynkach […]

Read More

Raport ESPI 27/2020

8 czerwca 2020

Temat Wybór „short listy” doradców przy potencjalnym procesie M&A dla Bloober Team S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20 z dnia 5 maja 2020 r., zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że dokonał wyboru tzw. „short listy” […]

Read More

 Raport EBI 7/2020 – Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”    

Read More

Raport EBI 6/2020 – Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”      

Read More

Raport EBI 5/2020

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2019 r., opublikowanego Raportem EBI nr 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Korekta dotyczy danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono przyczyny najistotniejszych zmian: Zmiany w Bilansie sprawozdanie jednostkowe Bloober Team S.A. 1. Zmiana pozycji Aktywów […]

Read More

Raport ESPI 26/2020

5 czerwca 2020

Temat Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności _w tym głównie należności podatkowej_ na kwotę 515.806,98 […]

Read More

Raport ESPI 25/2020

5 czerwca 2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako „Emitent”, informuje, że dzisiaj otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. o zawarciu przez tę spółkę w dniu 4 czerwca 2020 r. umowy ze spółką Novy […]

Read More

Raport ESPI 24/2020

5 czerwca 2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA ze spółką Chongqing Singmaan Technology Co. Ltd. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o zawarciu […]

Read More