Raporty

Raport EBI 5/2023 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2022

17 marca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Raport Roczny Skonsolidowany […]

Read More

Raport EBI 4/2023 Raport roczny Bloober Team za rok 2022

17 marca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. 2022-0 Sprawozdanie […]

Read More

Raport EBI 3/2023 Wpis nowego adresu Spółki do KRS

8 marca 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dnia 1 marca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu nowego adresu Spółki – Aleja Pokoju 18B, 31-564 Kraków – do Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 marca […]

Read More

Raport ESPI 7/2023 Informacja o przyjęciu Planu Strategicznego Emitenta na lata 2023-2027

7 marca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje o przyjęciu przez Zarząd Emitenta oraz zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta Planu Strategicznego Spółki obejmującego lata 2023 – 2027. Przyjęty Plan Strategiczny Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Plan Strategiczny Bloober Team 2023-2027

Read More

Raport EBI 2/2023 Zmiana adresu Spółki

1 marca 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu Spółki. Na mocy przedmiotowej uchwały Zarząd postanowił zmienić adres Spółki z dotychczasowego adresu: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków na nowy: Aleja Pokoju 18b, 31-564 Kraków. Na datę publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Podstawa prawna: § 3 ust. 1.15 Załącznika […]

Read More

Raport ESPI 6/2023 Aktualizacja daty premiery gry Layers of Fear

20 lutego 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r. oraz do raportu bieżącego ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji daty światowej premiery gry „Layers of Fear”, planowanej pierwotnie na pierwszy kwartał 2023 r., oraz wyznaczeniu jej daty na miesiąc czerwiec 2023 r. […]

Read More

Raport ESPI 5/2023 Wydanie gry „The Medium” na Apple MAC

16 lutego 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że gra „The Medium” zostanie wydana na komputery Apple MAC w trzecim kwartale 2023 r. W ocenie Emitenta może mieć to wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 roku i w kolejnych okresach.

Read More

Raport ESPI 4/2023 Rozpoczęcie prac produkcyjnych nad nową grą

10 lutego 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczął we współpracy ze spółką Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie prace produkcyjne nad nową grą Emitenta o kodowej nazwie M, której premiera planowana jest na 2024 rok. W ocenie Emitenta produkt ten będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 roku i w kolejnych okresach.

Read More

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

27 stycznia 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 27 stycznia 2023 roku przez tę spółkę istotnej umowy z fińskim studiem deweloperskim Winterveil Studios Oy, na wydanie gry „Afterdream” (dalej jako „Gra”) na platformę Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. […]

Read More

Raport Bieżący nr 1/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

26 stycznia 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach: – za I kwartał 2023 roku – w dniu 15 maja 2023 roku; – za II kwartał 2023 roku – w dniu 11 sierpnia 2023 roku; – za III kwartał 2023 roku – w dniu 14 listopada 2023 roku. Jednostkowy […]

Read More