Akcjonariat

Akcje Bloober Team SA notowane są na rynku głównym GPW od 10 stycznia 2024 r. Wcześniej spółka od czerwca 2011 roku była notowana na rynku alternatywnym NewConnect.

W dniu 18 marca 2021 r. doszło do zmniejszenia wartości nominalnej akcji Bloober Team SA  przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby (split) co nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team SA  z dnia 8 grudnia 2020 r. Rejestracja zmian Statutu Bloober Team SA w związku ze splitem akcji nastąpiła w dnu 18 lutego 2021 r. Oświadczeniem nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA wyznaczył 18 marca 2021 r. jako dzień podziału 1 767 299 (milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 17 672 990 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. doszło do zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 193.092,60 zł w drodze emisji 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dzień 17 sierpnia 2022 r. był pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

10 stycznia 2024 r. spółka przeniosła swoje akcje na rynek główny GPW.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 193.092,60 zł i podzielony jest na 19.309.260 akcji zwykłych na okaziciela:

a) 10.200.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda

b) 887.890 akcji serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda

c) 2.220.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda

d) 4.365.100 akcji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda

e) 1.636.270 akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda

Akcjonariuszliczba akcjiwartość
nominalna
1 akcji
Udział %
w liczbie
głosów
Udział %
w kapitale
zakładowym
Piotr Babieno2.735.6670,0114,17%14,17%
Bezpośrednio:
Serene Century Limited
Pośrednio:
Tencent Holdings Limited
3.881.8850,0120,10%20,10%
Porozumienie Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2020 r.: Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak1.581.2500,018,19%8,19%
ESALIENS TFI S.A.
(Esaliens Digital Entertainment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
974.6540,015,05%5,05%
Pozostali10.135.8040,0152,49%52,49%
Razem19.309.260100%100%