Raport ESPI 36/2023 Zatwierdzenie prospektu Bloober Team S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

  • strictminds
  • 2 stycznia 2024
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 36/2023 Zatwierdzenie prospektu Bloober Team S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym _rynku podstawowym_ prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Emitenta będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:
a_ 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b_ 887.890 akcji zwykłych na okaziciela serii serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c_ 2.220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d_ 4.365.100 akcji zwykłych na okaziciela serii serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e_ 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.