Raporty bieżące ESPI 2024

Raport ESPI 4/2024 Utworzenie nowej marki „Broken Mirror Games”

12 lutego 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie decyzji o utworzeniu nowej marki „Broken Mirror Games”, pod którą to marką w ramach segmentu operacyjnego second party Spółki produkowane oraz wydawane będą gry Emitenta. Second party to segment operacyjny działalności Spółki – projekty współtworzone, które Spółka definiuje jako projekty […]

Read More

Raport ESPI 3/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

31 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”_ zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej jako „Rozporządzenie”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: – Jednostkowy […]

Read More

Raport ESPI 2/2024 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta

5 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ Uchwała Nr 17/2024 oraz Uchwała Nr 18/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wszystkich akcji Spółki. Wszystkie akcje Spółki były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Na […]

Read More

Raport ESPI 1/2023 Zatwierdzenie suplementu nr 1 do prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

4 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła suplement nr 1 do prospektu Emitenta. Prospekt Emitenta został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 grudnia 2023 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 36/2023 w dniu 29 grudnia 2023 r. Suplement został sporządzony w związku […]

Read More