Raport ESPI 2/2024 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta

  • strictminds
  • 5 stycznia 2024
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 2/2024 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta została wyłączona
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ Uchwała Nr 17/2024 oraz Uchwała Nr 18/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wszystkich akcji Spółki. Wszystkie akcje Spółki były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Na podstawie Uchwały Nr 17/2024 Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 10 stycznia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykle na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł _jeden grosz_:
a_ 10.200.000 akcji serii A,
b_ 887.890 akcji serii B,
c_ 2.220.000 akcji serii C,
d_ 4.365.100 akcji serii D,
e_ 1.636.270 akcji serii E _dalej łącznie jako „Akcje”_.Na podstawie Uchwały Nr 18/2024 Zarząd GPW postanowił z dniem 10 stycznia 2024 r. wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyżej wymienione akcje Emitenta, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBLOBR00014”.
Akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BLOOBER” i oznaczeniem „BLO”.
Ponadto, na podstawie uchwały Zarządu GPW nr 16/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. postanowiono o wykluczeniu z dniem 10 stycznia 2024 r. Akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect.