Raport ESPI 3/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

  • strictminds
  • 31 stycznia 2024
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 3/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”_ zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej jako „Rozporządzenie”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 11 kwietnia 2024 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 – 28 maja 2024 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 – 24 września 2024 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 – 28 listopada 2024 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia. Spółka przekaże skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.