Raport ESPI 5/2024 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023

  • strictminds
  • 2 kwietnia 2024
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 5/2024 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023. Nowy termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023 to 24 kwietnia 2024 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim