Korekta jednostkowego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2014

Raport Roczny nr 47/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, w jednostkowym raporcie rocznym Spółki Bloober Team S.A. za rok 2014, w Załączniku 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bloober Team, w wyniku pomyłki w części „Istotne zdarzenia i tendencje po zakończeniu 2014 roku” omyłkowo wskazano datę 30 czerwca 2015 jako wyznaczoną datę premiery gry BRAWL na konsolę NVIDIA Shield, podczas gdy gra na ww. konsoli dostępna jest od dnia 11 czerwca 2015 r.

Ponadto Załącznikowi : Oświadczenia Zarządu błędnie nadano nr 1 zamiast nr 2, natomiast Załącznik Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na Euro powinien nosić numer 1 zamiast numeru 2.
W związku z powyższym Emitent publikuje jednostkowy raport roczny za rok 2014, wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“.

Załączniki:

Zalacznik 1 Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro

Zalacznik 2 oswiadczenia zarzadu

Zalacznik 3 Sprawozdanie Finansowe Bloober Team SA 31 12 2014

Zalacznik 4 sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci spolki bloober team

Zalacznik 5 opinia i raport bloober team 2014 skan wersji podpisanej

Zalacznik 6 informacja o stosowaniu przez spolk dobrych praktyk

Bloober Team SA raport roczny 2014