Raport EBI 05/2020 Korekta raportu za IV kwartał 2019 r.

  • strictminds
  • 5 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania Raport EBI 05/2020 Korekta raportu za IV kwartał 2019 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2019 r., opublikowanego Raportem EBI nr 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Korekta dotyczy danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono przyczyny najistotniejszych zmian:

Zmiany w Bilansie sprawozdanie jednostkowe Bloober Team S.A.

1. Zmiana pozycji Aktywów trwałych o kwotę 1.098.088,97 zł, w tym spadek pozycji Wartości niematerialnych i prawnych o 8.814.776,14 zł oraz wzrost Długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 7.617.936,68 zł wynika głównie ze zmiany prezentacji zakończonych prac rozwojowych realizowanych w ramach programu sektorowego GameInn. Prace te zostaną zakończone w Q1 2020 r.

2. Wzrost wartości pozycji Zapasy o 1.627.657,64 zł wynika głównie z rozpoznania dodatkowych nakładów na produkty gotowe , w tym zawiązanych rezerw na wynagrodzenia i dodatkowych usług.

3. Spadek Należności Krótkoterminowych o 470.017,15 zł oraz wzrost Zobowiązań wobec pozostałych jednostek (bez kredytów i zobowiązań finansowych) o 325.019,34 zł wynika głównie z rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł i ubezpieczeń oraz z rozliczenia płatności.

4. Wzrost Zobowiązań od jednostek powiązanych o 436.617,77 zł wynika z ujęcia rozliczenia ze spółką zależną płatności z tytułu podatku u źródła.

5. Wzrost Rezerwy na zobowiązania o 856.214,95 zł wynika z utworzenia rezerwy na przyszłe wynagrodzenia.

Zmiany w Rachunku zysków i strat

1. Wzrost pozycji Zmiana stanu produktów w wysokości 847.156,22 zł wynika ze wzrostu poniesionych kosztów na produkcję gier (w szczególności kosztów wynagrodzeń i usług obcych), które w danym okresie zwiększają wartość produktów gotowych do sprzedaży.

2. Zmiana w pozycji Koszty działalności operacyjnej o kwotę 1.206.612,72 zł wynika głównie z ujęcia dodatkowych kosztów usług obcych (otrzymane faktury od kontrahentów dotyczące roku 2019) i zawiązania rezerw na wynagrodzenia.

3. Wzrost wartości rozpoznanych Pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu dotacji o kwotę 605.162,57 zł wynika z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych dotyczącej sprzedaży jednej z gier.

4. Spadek pozostałych przychodów operacyjnych oraz wartości aktualizacji wartości niefinansowych w łącznej wartości 394.538,90 zł spowodowany jest aktualizacją odpisu na produkty gotowe.

5. Zmiana w pozycji Pozostałe koszty operacyjne o kwotę 523.564,46 zł wynika głównie z utworzenia odpisu aktualizującego na należności, w tym przede wszystkim na należność podatkowe.

6. Zmiana pozycji wykazane w RZiS podatku dochodowego w wysokości 895.308,09 zł wynika z rozliczenia rezerw i aktywów na podatki odroczone.

7. Pozostałe zmiany w Rachunku zysków i strat wynikają z końcowych księgowań przy zamykaniu 2019 r.

8. W konsekwencji Zysk netto za IV kwartału 2019 r. roku spadł o 1.654.589,28 zł.

Zmiany w Bilansie sprawozdanie skonsolidowane Grupy Bloober Team SA.

1. Zmiana pozycji Aktywów trwałych o kwotę 1.605.320,70 zł, w tym spadek pozycji Wartości niematerialnych i prawnych o 8.741.296,60 zł oraz wzrost Długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 7.130.511,25 zł wynika głównie ze zmiany prezentacji zakończonych prac rozwojowych realizowanych w ramach programu sektorowego GameInn. Prace te zostaną zakończone w Q1 2020 r.

6. Wzrost wartości pozycji Zapasy o 1.834.031,06 zł wynika głównie z rozpoznania dodatkowych nakładów na produkty gotowe , w tym zawiązanych rezerw na wynagrodzenia i dodatkowych usług.

7. Wzrost Należności o 821.383,44 zł wynika przede wszystkim z ujęcia dodatkowych należności od kontrahentów dotyczących roku 2019.

8. Wzrost Zobowiązań o 1.388.035,36 zł wynika głównie ze wzrostu zobowiązań podatkowych oraz handlowych dotyczących roku 2019.

9. Wzrost rezerwy na zobowiązania o 1.064.473,90 zł wynika głównie z utworzenia rezerwy na przyszłe wynagrodzenia.

Zmiany w Rachunku zysków i strat

1. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 1.537.471,62 zł wynika przede wszystkim z ujęcia dodatkowych przychodów z 2020 r. dotyczących roku 2019.

2. Zmiana w pozycji Zmiana stanu produktów w wysokości 735.595,23 zł wynika ze wzrostu poniesionych kosztów na produkcję gier (w szczególności kosztów wynagrodzeń i usług obcych), które w danym okresie zwiększają wartość produktów gotowych do sprzedaży.

9. Zmiana w pozycji Koszty działalności operacyjnej o kwotę 1.750.143,95 wynika głównie z ujęcia dodatkowych kosztów usług obcych (otrzymane faktury od kontrahentów dotyczące roku 2019) i zawiązania rezerw na wynagrodzenia.

3. Wzrost wartości rozpoznanych Pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu dotacji o kwotę 607.643,36 zł wynika z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych dotyczących sprzedaży jednej z gier.

4. Zmiana w pozycji Pozostałe koszty operacyjne o kwotę 1.181.682,03 zł wynika głównie z utworzenia odpisu aktualizującego na należności, w tym przede wszystkim na należność podatkowe oraz odpisu na gry w spółce Feardemic Sp. z o.o. i Draw Distance Sp. z o.o.

5. Zmiana pozycji wykazane w RZiS podatku dochodowego w wysokości 1.198.239,80 zł wynika z rozliczenia rezerw i aktywów na podatki odroczone.

6. Pozostałe zmiany w Rachunku zysków i strat wynikają z końcowych księgowań przy zamykaniu 2019 r.

7. W konsekwencji Zysk netto za IV kwartału 2019 r. roku spadł o 1.456.298,74 zł.

Zmiany w zestawieniu Zmian w kapitale własnym

1. Zmiana w Zestawieniu zmian w kapitale własnym wynika wprost ze zmiany Zysku netto za IV kwartał 2019 r.

Zmiany w Rachunku przepływów pieniężnych

1. Zmiany w Rachunku przepływów pieniężnych są przede wszystkim konsekwencją zmian w Bilansie oraz Rachunku zysków i strat.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:_Raport_Q4_2019