Dzień: 2020-06-05

Raport EBI 07/2020 – Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Bloober_na_31.12.201-1 Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Bloober_Team Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_Bloober_Team_S.A BLO_RaportRocznySkonsolidowany_GrupyKapitalowej_2019

Read More

Raport EBI 06/2020 – Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA BLOOBER TEAM S.A. […]

Read More

Raport EBI 05/2020 Korekta raportu za IV kwartał 2019 r.

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2019 r., opublikowanego Raportem EBI nr 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Korekta dotyczy danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono przyczyny najistotniejszych zmian: Zmiany w Bilansie sprawozdanie jednostkowe Bloober Team S.A. 1. Zmiana pozycji Aktywów […]

Read More

Raport ESPI 26/2020 Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących

5 czerwca 2020

Temat Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności _w tym głównie należności podatkowej_ na kwotę 515.806,98 […]

Read More

Raport ESPI 25/2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

5 czerwca 2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako „Emitent”, informuje, że dzisiaj otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. o zawarciu przez tę spółkę w dniu 4 czerwca 2020 r. umowy ze spółką Novy […]

Read More

Raport ESPI 24/2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA ze spółką Chongqing Singmaan Technology Co. Ltd.

5 czerwca 2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA ze spółką Chongqing Singmaan Technology Co. Ltd. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o zawarciu […]

Read More