Raport bieżący EBI nr 6/2018

Zmiana projektu uchwały NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 marca 2018 roku 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekt uchwały dotyczącej punktu 6a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 marca 2018 t., tj. powzięcia uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Do projektu uchwały Akcjonariusz dołączył uzasadnienie.

Proponowana treść uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem, wraz z aktualnymi projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

99620-pzu-projekt-uchwaly-nwz-bloober-team

99619-projekty-uchwal-nwza-aktualne27.02.2018