Raport bieżący EBI nr 22/2017

Zmiana projektów uchwał ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekty uchwał w przedmiocie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany Statutu Spółki, przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, powołania członków Rady Nadzorczej, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
Zgłoszenie to dotyczy uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 lipca 2017 r. na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia, wykreśleniu bądź dodaniu następujących postanowień Statutu: § 6 ust. 1, § 7 ust. 4, § 7 ust. 6, § 14 ust. 4, § 15, § 16, § 16a, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 26, § 27 i § 28.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, akcjonariusze zgłosili następujących kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pana Andrzeja Zygułę, Pana Marcina Borka, Pana Rafała Małka, Pana Łukasza Rosińskiego, Pana Piotra Jędrasa.

Projekty wszystkich uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

95663-zal-2-zmiany-statutu-aktualne-12.07.2017

95664-zal-3-tekst-jednolity-statutu-aktualny-na-12.07.2017

95662-zal-1-projekty-uchwal-aktualne-na-12.07.2017