Raport bieżący EBI nr 20/2013

Informacja o incydentalnym naruszeniu Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd Emitenta informuje o zaistnieniu w dniu 26 czerwca 2013r. zdarzenia powodującego incydentalne naruszenie §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” publikując jednostkowy raport roczny za 2012r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 rok w terminie późniejszym niż określony w raporcie bieżącym 17/2013.
Zaistniała sytuacja wynikała z faktu problemów technicznych z systemem EBI uniemożliwiających operatorowi zalogowanie do systemu. Zalogowanie stało się możliwe dopiero 27 czerwca 2013r., stąd opóźnienie w publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego.
Emitent oświadcza, iż zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny i zaistniała z przyczyn niezależnych od niego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu