Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10.08.2022 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Fabryczna Office Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie umowa najmu, której przedmiotem jest powierzchnia biurowa znajdująca się w budynku biurowym Fabryczna Office Park zlokalizowanym w Krakowie przy Alei Pokoju 18b.
Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 7 lat, począwszy od dnia wydania Najemcy powierzchni biurowej, co planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.
Miesięczny czynsz, zabezpieczenia oraz inne warunki najmu ustalone przez strony nie odbiegają od rynkowych stawek czynszu i warunków powszechnie stosowanych dla obiektów o standardzie i lokalizacji zbliżonych do kompleksu Fabryczna Office Park. Powierzchnia biurowa objęta umową najmu będzie wykorzystywana przez Emitenta w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Ze względu na całkowitą wartość przedmiotowej umowy najmu, została ona zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna zgodnie z definicją zawartą w art. 7 rozporządzenia MAR.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o docelowym przeniesieniu adresu siedziby Spółki ze względu na znaczne zwiększenie wielkości zespołów produkcyjnych (obecnie Spółka zatrudnia bądź współpracuje na stałe z blisko 200 osobami). W wyniku wielomiesięcznej analizy Zarząd Emitenta wybrał tę siedzibę ze względu na jej dogodną lokalizację, możliwość adaptacji na potrzeby Emitenta, jakość wykończenia, a także spełnienie wymaganych przez partnerów Spółki norm bezpieczeństwa i możliwości technologicznych. Poza planowaną zmianą głównego adresu siedziby Spółka jest w trakcie dostosowania innej powierzchni biurowej do potrzeb prowadzenia własnego studia motion-capture oraz realizacji dźwiękowych. Nowe biuro będzie również miejscem prowadzenia zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych. Wszystko powyższe pozwoli Emitentowi na umocnienie jego pozycji na rynku zarówno wśród partnerów branżowych jak i na rynku pracy.