Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

  • strictminds
  • 13 kwietnia 2022
  • Możliwość komentowania Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E została wyłączona

Raport Bieżący nr 9/2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że osoby uprawnione do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2021 r. w dniach 25 marca do 31 marca 2022 r. podpisały umowy objęcia akcji oraz do dnia 8 kwietnia 2022 r. dokonały wpłat na obejmowane akcje, w związku z czym w dniu 12 kwietnia 2022 r. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje Serii E oferowane były w ramach subskrypcji prywatnej (oferta publiczna), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Inwestorom, którzy przyjęli ofertę Zarząd Spółki przydzielił 1 636 270 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 6,70 zł (sześć złotych siedemdziesiąt groszy) każda. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w alternatywny systemie na rynku NewConnect.

Poniżej Zarząd podaje szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji prywatnej (oferty publicznej) akcji serii E:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 marca 2022 r.; data zakończenia subskrypcji: 31 marca 2022 r.;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 12 kwietnia 2022 r.;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 1 636 270 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy;

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 636 270 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 6,70zł;

7) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: akcje serii E zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 88 osób fizycznych;

10) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Prezes Zarządu – Piotr Babieno, Wiceprezes Zarządu – Karolina Nowak, Członek Zarządu – Mateusz Lenart oraz Członek Zarządu – Konrad Rekieć są osobami, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

11) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy;

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna: § 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”