Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r.

  • strictminds
  • 17 września 2021
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r. została wyłączona
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team SA _dalej jako „Emitent”_ niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIKI:

Instrukcje_NWZ_19.10.2021

Pelnomocnictwo_NWZ_19.10.2021

Planowane_zmiany_statutu_spolki_19102021

Opinia_Zarzadu_

Projekt_uchwal_NA_NWZ_19.10.2021

Ogloszenie_NWZA_19102021