Raport ESPI 120/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

  • strictminds
  • 22 grudnia 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 120/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych została wyłączona

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 22 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 635 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 199,17 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 17696 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 1% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W związku ze sprzedażą akcji w dniu 21 grudnia 2020 r. w ramach programu motywacyjnego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 119/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., Emitent posiada 4715 akcji, stanowiących ok. 0,27% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,27% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę zarządu Emitenta z dnia 13 października 2020 roku w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółki, podjętą w wykonaniu uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8_ Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.