Treść uchwał podjętych w dniu 8 grudnia 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., w tym w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany statutu spółki Bloober Team S.A.

  • strictminds
  • 8 grudnia 2020
  • Możliwość komentowania Treść uchwał podjętych w dniu 8 grudnia 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., w tym w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany statutu spółki Bloober Team S.A. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu:

  1. informację o uchwałach podjętych, oraz
  2. informację o uchwałach, od których Zgromadzenie odstąpiło od głosowania.

Nikt z obecnych na Nadzwyczajnych Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.

Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło podział (split) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:10, w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł ustala się na kwotę 0,01 zł dla każdej akcji oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 1.767.299 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda do 17.672.990 o wartości nominalnej 0,01 zł każda. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każda z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C i D dotychczasowej wartości nominalnej po 0,10 zł wymienia się na 10 akcji odpowiednich serii A, B, C i D o wartości nominalnej po 0,01 zł każda akcja. W załączonych informacjach o uchwałach podjętych, znajduje się pełna treść uchwały nr 4 wraz z treścią przyjętego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załączniki:

Bloober Team_uchwały od których odstąpiono od głosowania NWZA 8.12.2020

Bloober Team_uchwały podjęte NWZA 8.12.2020