Dzień: 4 maja 2020

Raport ESPI 18/2020

4 maja 2020

Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że powziął informację o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”, dofinansowania […]

Read More