Raport ESPI 18/2020

Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że powziął informację o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”, dofinansowania do wysokości 200 000 złotych na realizację projektu pn. „Budowanie przewagi konkurencyjnej Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynku amerykańskim i niemieckim”. Całkowita wartość projektu wynosi 404 163 złotych brutto.