Raport bieżący ESPI 49/2019

Data sporządzenia: 2019-11-05

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariuszy otyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, zgłosił Spółce projekty następujących uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 r.: 1. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki; 2. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki; 3. zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8_ Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych; 4. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki w osobach pana Pawła Dudy oraz pana Jakuba Chruściela, przedkładając oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na powołanie wraz z opisem ich doświadczeń zawodowych. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. akcjonariusz Piotr Babieno, posiadający co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekty następujących uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 r.: 1. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8_ Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych; 2. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych. Zgłoszenia akcjonariuszy, wraz z oświadczeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na powołanie i z opisem ich doświadczeń zawodowych, projekty uchwał oraz formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Zmiana porządku obrad – przekazanie projektów uchwał

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty uchwał na NZWA

wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika