Zmiany porządku obrad WZA

Tytuł: Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2019 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 listopada 2019 roku, godzina 11:00 (dalej „Wniosek 1”) (dalej „WZA”) następujących spraw:

 • podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
 • podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;
 • podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
 • podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych.
 • Ponadto zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 października 2019 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, posiadającego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 listopada 2019 roku, godzina 11:00 (dalej „Wniosek 2”) następujących spraw:
 • podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Bloober Team Capital Program dla pracowników i współpracowników Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
 • podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty i ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosków 1 i 2, będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

 • zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 • ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
 • przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;
 • zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
 • utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych;
 • upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
 • przyjęcia założeń Programu Bloober Team Capital Program dla pracowników i współpracowników Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
 • utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych;
 • sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZA wraz z uzasadnieniami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie projektu uchwał, które zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy do Spółki przed terminem WZA, Spółka będzie ogłaszać niezwłocznie na swojej stronie internetowej zgodnie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Załączniki:

RB TFI żądanie zmiany porządku obrad

P.Babieno żądanie zmian w porządku obrad