Autor: Bloober Team SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r.

9 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, planowane zmiany Statutu […]

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 17 marca 2022 r.

18 lutego 2022

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 17 marca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, sprawozdanie zarządu, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 46/2019

24 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-24 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – […]

Read More

Zmiany porządku obrad WZA

18 października 2019

Tytuł: Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2019 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 45/2019

18 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wprowadzenie na żądanie akcjonariuszy zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2019 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 44/2019

17 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-17 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 43/2019

10 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-10 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear w wersji iOS Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 24 października 2019 r. dystrybucji gry: „Layers […]

Read More