Raport bieżący ESPI nr 39/2019

Data sporządzenia: 2019-09-16

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Akcjonariusz – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rockbridge TFI S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Rockbridge TFI S.A. zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. łącznie przekroczyły próg 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia 7.571 (słownie: siedmiu tysięcy pięćset siedemdziesięciu jeden) akcji na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 13 września 2019r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadały łącznie 176.406 (słownie: sto siedemset sześć tysięcy czterysta sześć) akcji Spółki, co stanowiło 9,98 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 176.406 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 13 września 2019 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI posiadają 183.977 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 10,41% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 183.977 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,41 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Zawiadomienie akcjonariusza o zwiekszeniu stanu posiadania akcji