ZWZA 28.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, wykaz planowanych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu obejmującym planowane zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA

Projekty uchwal na ZWZA

Wykaz planowanych zmian Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki