Raport bieżący EBI nr 10/2018

Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za lata obrotowe: 2017 i 2018 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 29 marca 2018 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018.

Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3936.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu