Raport bieżący EBI nr 7/2018

Zarządzenie przerwy w obradach NWZ wraz z treścią uchwał podjętych w dniu 6 marca 2018r. 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 6 marca 2018 r. („NWZ”), zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 15 marca 2018 roku do godziny 10:00. NWZ będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach oraz informuje o niepodjęciu: Uchwały nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwały nr 11 w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. art.362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż zmieniona treść Uchwały nr 11 będzie przedmiotem obrad NWZ w dniu 15 marca 2018r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 6), 7 ) oraz 7a) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

uchwaly-podjte-nwza-6.03.2018