Raport bieżący EBI nr 31/2017

Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 05.10.2017 r. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Sekretarza Rady w osobie p.Macieja Niewiadomskiego, który pełni równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Życiorys p.Macieja Niewiadomskiego załączony zostały do Raportu bieżącego EBI nr 26/2017 z dnia 17.07.2017 r. Życiorys dostępny jest również na stronie internetowej Spółki. O wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z § 10 pkt 20 ppkt a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Piotr Babieno – Prezes Zarządu