Raport bieżący EBI nr 30/2017

Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A. 

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 4 października 2017 roku, powzięła informację o rejestracji w dniu 25 września 2017 roku, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian Statutu Spółki: zmieniono §6 ust. 1, § 7 ust. 4, § 15, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, §26, dodano §7 ust. 6, § 14 ust. 4, § 27, oraz usunięto § 28.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 lipca 2017 roku.

O podjęciu uchwał w sprawie zmian Statutu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

97262-blo-statut-tekst-jednolity-17.07.2017