Korekta raportu za I kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 25/2016

Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.

W raporcie 24/2016 w części poświęconej skonsolidowanym pasywom Grupy Kapitałowej Emitenta (str. 25), jako okres porównywalny omyłkowo wskazano 31.12.2016 podczas gdy jako okres porównywalny powinien być wskazany 31.12.2014.

Ponadto raport został uzupełniony o informację na temat dofinansowań ze środków unijnych, o które ubiega się Emitent oraz pozostałe spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, oraz stanu realizowanych projektów.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki

24332048_RAPORT_KWARTALNY_ZA_I_KWARTAL_2016_ROKU-0