Raport bieżący EBI nr 20/2011

Rejestracja zmian w statucie spółki Bloober Team S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014)

Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 29 września 2011 roku uzyskał informację o wydaniu dnia 22 września 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wpisie do rejestru zmian statutu Spółki, wprowadzonych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

statut-spolki-akcyjnej-test-jednolity-z-dnia-31-sierpnia-2011-roku