Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2024

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 42 372 30 466 9 806 6 482
II. Zysk/_Strata_ z działalności operacyjnej 17 204 4 385 3 982 933
III. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem 17 609 4 263 4 075 907
IV. Zysk/_Strata_ netto 15 549 3 132 3 598 666
V. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,8 0,16 0,19 0
VI. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,8 0,16 0,19 0
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 751 6 379 4 108 1 357
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 404 -7 678 -788 -1 634
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 745 -902 -404 -192
X. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych 12 601 -2 202 2 916 -468
XI. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 24 999 26 751 5 785 5 691
XII. 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2024 31.12.2023
XIII. Aktywa razem 153 670 137 169 35 730 31 548
XIV. Kapitał własny 112 825 95 871 26 233 22 050
XV. Zobowiązania długoterminowe 16 520 18 612 3 841 4 281
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 24 325 22 686 5 656 5 218
XVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01.01.2024- 31.03.2024 1.01.2023-31.03.2023 1.01.2024-31.03.2024 01.01.2023-31.03.2023
XVIII. Przychody ze sprzedaży 41 390 29 534 9 579 6 283
XIX. Zysk/_Strata_ z działalności operacyjnej 16 756 4 527 3 878 963
XX. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem 17 137 4 455 3 966 948
XXI. Zysk/_Strata_ netto 14 549 3 320 3 367 706
XXII. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,75 0,17 0,17 0
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,75 0,17 0,17 0
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 677 5 987 3 859 1 274
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 558 -7 527 -824 -1 601
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 745 -902 -404 -192
XXVII. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych 11 373 -2 442 2 632 -520
XXVIII. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 18 688 24 170 4 325 5 142
XXIX. 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2024 31.12.2023
XXX. Aktywa razem 154 905 139 351 36 017 32 049
XXXI. Kapitał własny 115 783 99 854 26 921 22 966
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 16 683 18 233 3879 4 193
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 440 21 264 5 217 4 891

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:

Pozycje sprawozdania zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. 4,3211
PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. 4,7005 PLN/EUR.

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego: 4,3009 PLN/EUR na dzień 31 marca 2024 r. i 4,3480
PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com