Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport EBI 1/2022 Rejestracja w KRS zmian Statutu Emitenta

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Emitent w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 stycznia 2022 r. dotyczące rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 7 oraz 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 października 2021 r. O podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyżej wskazanych uchwał Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 19 października 2021 r.

W związku z powyższym §7 ust. 2 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 176.729,90 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 202.355,74 zł (dwieście dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na nie mniej niż 17.672.990 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) oraz nie więcej niż 20.235.574 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, o wartości nominalnej po 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:

a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A;

b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji serii B;

c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii C;

d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii D,

e) nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 2.562.584 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

§21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Pan Piotr Babieno i posiada co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki.”

Do §21 Statutu Spółki dodany został ust. 1A, o następującym brzmieniu:

„1A. W przypadku, gdy nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 powyżej lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z przysługującego mu osobistego uprawnienia do powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 1, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Statut Bloober Team SA (tekst jednolity z dnia 19 października 2021 r.)

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com