Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 24/2017

Data sporządzenia: 2017-06-26

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku, godzina 9:00 (dalej „Wniosek”) (dalej „WZA”) następujących spraw:
1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
2) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie:
Żądanie zamieszczenia w porządku obraz ZWZ uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest zamiarem dostosowania brzmienia dokumentów korporacyjnych Spółki do wymogów stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym. Ze względu na plany Spółki przeniesienia notowań jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w świetle nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, konieczne jest dostosowanie brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej do aktualnych wymogów, oraz przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Z tej przyczyny zmiany w powyższym zakresie są niezbędne.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty o treści: podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 10 l, oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 10 m.
Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
h. powołania członków Rady Nadzorczej.
i. zmiany Statutu Spółki.
j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
k. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
l. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
m. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu. Po otrzymaniu szczegółowego projektu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz projektu nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Spółka opublikuje osobnym raportem oraz na stronie Spółki ich treść, celem umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z ich treścią.

Załączniki
Projekty_uchwal.pdf
Wzor_formularza_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com