Autor: strictminds

Raport ESPI 37/2023 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

2 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast _OWC_, inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini”. Całkowita […]

Read More

Raport ESPI 36/2023 Zatwierdzenie prospektu Bloober Team S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

2 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym _rynku podstawowym_ prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Emitenta będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: a_ 10.200.000 […]

Read More

Raport ESPI 35/2023 Informacja o rozwiązaniu umowy przez spółkę zależną Emitenta oraz dokonaniu odpisu aktualizacyjnego

2 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Feardemic”_ informację o zawarciu w dniu dzisiejszym porozumienia stron rozwiązującego umowę wydawniczą dotyczącą gry „COSMIC” zawartą pomiędzy Feardemic a Kings Pleasure sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 79/2021. W […]

Read More

Bloober Team z nową umową ze Skybound!

20 grudnia 2023

Bloober Team podpisał umowę licencyjno-wydawniczą ze Skybound (m.in. The Walking Dead i Invincible), na podstawie której polska spółka stworzy grę o kodowej nazwie R w oparciu o IP posiadane przez Skybound. Premiera projektu planowana jest na 2025 r.  Skybound Entertainment to amerykańska wieloplatformowa firma rozrywkowa założona przez Roberta Kirkmana i Davida Alperta. Ich najbardziej rozpoznawalną marką jest długoletnia seria komiksów The Walking Dead. W kwietniu 2018 r. utworzyli spółkę […]

Read More

Raport ESPI 34/2023 Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy licencyjno-wydawniczej ze Skybound Game Studios, Inc.

20 grudnia 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ niniejszym przekazuje informację, że w dniu 20 grudnia 2023 r. zawarł istotną umowę licencyjno-wydawniczą ze spółką Skybound Game Studios, Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA _dalej jako „Skybound”_, na podstawie której Emitentowi udzielona została licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Skybound, które zostanie wykorzystane w ramach produkcji nowego projektu Emitenta o nazwie […]

Read More

Kolejny udany kwartał Bloober Team

14 listopada 2023

Kolejny udany kwartał Bloober Team Bloober Team staje się jedną z najbardziej stabilnych finansowo i najszybciej rozwijających się firm branży gier. Grupa Kapitałowa Bloober Team wypracowała w trzecim kwartale 2023 r. 26,63 mln złotych przychodu netto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł  3,98 mln zł. – Obecny rok zamyka […]

Read More

Raport EBI 15/2023 Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2023 r.

14 listopada 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. QR-3-23_BlooberTeam-0

Read More

Raport EBI 14/2023 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 r.

14 listopada 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako “Emitent” lub “Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kwartał 2023 r., który opublikowany został Raportem EBI nr 12/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Korekta dotyczy danych finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. oraz za okres 01.04.2023 r.- 30.06.2023 r. i wynika z omyłkowego ujęcia w przepływach operacyjnych […]

Read More

Raport ESPI 33/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

31 października 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z hiszpańskim deweloperem Under the Bed Games s.l., na wydanie gry „Tales from Candleforth” _dalej jako „Gra”_ na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa została zawarta […]

Read More

Raport ESPI 32/2023 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

27 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Esaliens Digital Entertainment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty _dalej „Fundusze”_ zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 […]

Read More