Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport EBI 8/2023 Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godzina 11:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Wniosek”) , następujących spraw:

a) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego,

b) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,

c) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

d) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

e) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2022.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,

e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

i) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

j) stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),

k) zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego,

l) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,

m) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

n) zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

o) zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki.

11. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ponadto, Spółka załącza przygotowane przez nią projekty uchwał wskazane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 10 lit. m (przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej) oraz n (zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej), o których umieszczenie w porządku obrad wnosił akcjonariusz Piotr Babieno.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com