Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2019 – Korekta

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2019 r., opublikowanego Raportem EBI nr 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Korekta dotyczy danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono przyczyny najistotniejszych zmian:

Zmiany w Bilansie sprawozdanie jednostkowe Bloober Team S.A.

1. Zmiana pozycji Aktywów trwałych o kwotę 1.098.088,97 zł, w tym spadek pozycji Wartości niematerialnych i prawnych o 8.814.776,14 zł oraz wzrost Długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 7.617.936,68 zł wynika głównie ze zmiany prezentacji zakończonych prac rozwojowych realizowanych w ramach programu sektorowego GameInn. Prace te zostaną zakończone w Q1 2020 r.

2. Wzrost wartości pozycji Zapasy o 1.627.657,64 zł wynika głównie z rozpoznania dodatkowych nakładów na produkty gotowe , w tym zawiązanych rezerw na wynagrodzenia i dodatkowych usług.

3. Spadek Należności Krótkoterminowych o 470.017,15 zł oraz wzrost Zobowiązań wobec pozostałych jednostek (bez kredytów i zobowiązań finansowych) o 325.019,34 zł wynika głównie z rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł i ubezpieczeń oraz z rozliczenia płatności.

4. Wzrost Zobowiązań od jednostek powiązanych o 436.617,77 zł wynika z ujęcia rozliczenia ze spółką zależną płatności z tytułu podatku u źródła.

5. Wzrost Rezerwy na zobowiązania o 856.214,95 zł wynika z utworzenia rezerwy na przyszłe wynagrodzenia.

Zmiany w Rachunku zysków i strat

1. Wzrost pozycji Zmiana stanu produktów w wysokości 847.156,22 zł wynika ze wzrostu poniesionych kosztów na produkcję gier (w szczególności kosztów wynagrodzeń i usług obcych), które w danym okresie zwiększają wartość produktów gotowych do sprzedaży.

2. Zmiana w pozycji Koszty działalności operacyjnej o kwotę 1.206.612,72 zł wynika głównie z ujęcia dodatkowych kosztów usług obcych (otrzymane faktury od kontrahentów dotyczące roku 2019) i zawiązania rezerw na wynagrodzenia.

3. Wzrost wartości rozpoznanych Pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu dotacji o kwotę 605.162,57 zł wynika z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych dotyczącej sprzedaży jednej z gier.

4. Spadek pozostałych przychodów operacyjnych oraz wartości aktualizacji wartości niefinansowych w łącznej wartości 394.538,90 zł spowodowany jest aktualizacją odpisu na produkty gotowe.

5. Zmiana w pozycji Pozostałe koszty operacyjne o kwotę 523.564,46 zł wynika głównie z utworzenia odpisu aktualizującego na należności, w tym przede wszystkim na należność podatkowe.

6. Zmiana pozycji wykazane w RZiS podatku dochodowego w wysokości 895.308,09 zł wynika z rozliczenia rezerw i aktywów na podatki odroczone.

7. Pozostałe zmiany w Rachunku zysków i strat wynikają z końcowych księgowań przy zamykaniu 2019 r.

8. W konsekwencji Zysk netto za IV kwartału 2019 r. roku spadł o 1.654.589,28 zł.

Zmiany w Bilansie sprawozdanie skonsolidowane Grupy Bloober Team SA.

1. Zmiana pozycji Aktywów trwałych o kwotę 1.605.320,70 zł, w tym spadek pozycji Wartości niematerialnych i prawnych o 8.741.296,60 zł oraz wzrost Długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 7.130.511,25 zł wynika głównie ze zmiany prezentacji zakończonych prac rozwojowych realizowanych w ramach programu sektorowego GameInn. Prace te zostaną zakończone w Q1 2020 r.

6. Wzrost wartości pozycji Zapasy o 1.834.031,06 zł wynika głównie z rozpoznania dodatkowych nakładów na produkty gotowe , w tym zawiązanych rezerw na wynagrodzenia i dodatkowych usług.

7. Wzrost Należności o 821.383,44 zł wynika przede wszystkim z ujęcia dodatkowych należności od kontrahentów dotyczących roku 2019.

8. Wzrost Zobowiązań o 1.388.035,36 zł wynika głównie ze wzrostu zobowiązań podatkowych oraz handlowych dotyczących roku 2019.

9. Wzrost rezerwy na zobowiązania o 1.064.473,90 zł wynika głównie z utworzenia rezerwy na przyszłe wynagrodzenia.

Zmiany w Rachunku zysków i strat

1. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 1.537.471,62 zł wynika przede wszystkim z ujęcia dodatkowych przychodów z 2020 r. dotyczących roku 2019.

2. Zmiana w pozycji Zmiana stanu produktów w wysokości 735.595,23 zł wynika ze wzrostu poniesionych kosztów na produkcję gier (w szczególności kosztów wynagrodzeń i usług obcych), które w danym okresie zwiększają wartość produktów gotowych do sprzedaży.

9. Zmiana w pozycji Koszty działalności operacyjnej o kwotę 1.750.143,95 wynika głównie z ujęcia dodatkowych kosztów usług obcych (otrzymane faktury od kontrahentów dotyczące roku 2019) i zawiązania rezerw na wynagrodzenia.

3. Wzrost wartości rozpoznanych Pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu dotacji o kwotę 607.643,36 zł wynika z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych dotyczących sprzedaży jednej z gier.

4. Zmiana w pozycji Pozostałe koszty operacyjne o kwotę 1.181.682,03 zł wynika głównie z utworzenia odpisu aktualizującego na należności, w tym przede wszystkim na należność podatkowe oraz odpisu na gry w spółce Feardemic Sp. z o.o. i Draw Distance Sp. z o.o.

5. Zmiana pozycji wykazane w RZiS podatku dochodowego w wysokości 1.198.239,80 zł wynika z rozliczenia rezerw i aktywów na podatki odroczone.

6. Pozostałe zmiany w Rachunku zysków i strat wynikają z końcowych księgowań przy zamykaniu 2019 r.

7. W konsekwencji Zysk netto za IV kwartału 2019 r. roku spadł o 1.456.298,74 zł.

Zmiany w zestawieniu Zmian w kapitale własnym

1. Zmiana w Zestawieniu zmian w kapitale własnym wynika wprost ze zmiany Zysku netto za IV kwartał 2019 r.

Zmiany w Rachunku przepływów pieniężnych

1. Zmiany w Rachunku przepływów pieniężnych są przede wszystkim konsekwencją zmian w Bilansie oraz Rachunku zysków i strat.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com