Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 19/2015

Podsumowanie subskrypcji Akcji serii D 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?), informuje, iż zakończył subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
Zgodnie z Uchwałą podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane o kwotę nie mniejszą niż 14 000,00 (słownie: czternaście tysięcy) złotych oraz nie większą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Na mocy Uchwały, Zarząd Spółki został upoważniony do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
W dniu 18 lutego 2015 r na podstawie upoważnienia wynikającego z § 1 ust. 7 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 roku, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/02/2015 w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Ostateczna Cenę Emisyjną akcji serii D została określona na kwotę 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) za każdą akcję.
Ponadto Zarząd Bloober Team S.A. określił ostateczną sumę o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony na 43.651 (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) zł oraz ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji serii D na 436 510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) sztuk, oferowanych w następujących transzach:
1) w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) ? oferuje się 392.800 Akcji serii D,
2) w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) ? oferuje się 43.710 Akcji serii D

Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:
1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji ? 19.02.2015 ? 24.02.2015
2. data przydziału instrumentów finansowych ? 25.02.2015
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją ? 436.510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć)
4. stopa redukcji ? 72,53%
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 436.510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć)
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote zero groszy) za akcję
7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją ? 192
8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 192
9. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) ? Emitent nie zawierał umów o subemisję
10. określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a. przygotowanie i przeprowadzenia oferty ? 523.801,20 zł,
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich ? 0,00 zł,
c. sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 100.000,00 zł,
d. promocja oferty ? 0,00 zł.
11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym ? zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 pkt 1-10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com