Raport EBI 13/2023 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu

  • strictminds
  • 29 września 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 13/2023 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu, przygotowanego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

a) 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

b) 887.890 akcji zwykłych na okaziciela serii serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

c) 2.220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

d) 4.365.100 akcji zwykłych na okaziciela serii serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

e) 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Wymienione wyżej akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Wniosek został złożony w związku z uchwałą nr 19 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.