Raport EBI 11/2023 Zawarcie umowy z firmą audytorską w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata obrotowe 2023 oraz 2024

  • strictminds
  • 14 lipca 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 11/2023 Zawarcie umowy z firmą audytorską w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata obrotowe 2023 oraz 2024 została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. Emitent zawarł umowę z firmą audytorską w przedmiocie przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata obrotowe 2023 oraz 2024. Umowa zawarta została ze spółką PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 2696.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.