Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • strictminds
  • 26 maja 2023
  • Możliwość komentowania Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godzina 11:00 _dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”_, niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dalej „Wniosek”_ , następujących spraw:
a_ podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego,
b_ podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
c_ podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
d_ podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
e_ podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
c_ przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
e_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
f_ udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
g_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,
h_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
i_ ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
j_ stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości _MSR_ oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_,
k_ zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego,
l_ zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
m_ przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
n_ zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
o_ zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki.
11. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Ponadto, Spółka załącza przygotowane przez nią projekty uchwał wskazane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 10 lit. m _przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej_ oraz n _zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej_, o których umieszczenie w porządku obrad wnosił akcjonariusz Piotr Babieno.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Załączniki:

Zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_P.Babieno_23052023_1

Bloober_Team_ogloszenie_ZWZA_26.05.2023_2

ZWZA_Instrukcje_26.05.2023_3

Bloober_Team_projekty_uchwal_26.05.2023_4