Raport EBI 16/2021 Zawarcie umowy z firmą audytorską w przedmiocie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2021 i 2022

  • strictminds
  • 3 listopada 2021
  • Możliwość komentowania Raport EBI 16/2021 Zawarcie umowy z firmą audytorską w przedmiocie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2021 i 2022 została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. Emitent zawarł umowę z firmą audytorską w przedmiocie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za lata obrotowe 2021 i 2022.

Umowa zawarta została ze spółką PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 2696.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.