Raport ESPI 104/2021 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka”_ informuje, że – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki Bloober Team Spółka Akcyjna obowiązującego w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku _”Program”_ – w związku ze spełnieniem przesłanki pomyślnego ukończenia procesów certyfikacji gier „The Medium” i „Observer: System Redux” na konsolę Microsoft Xbox przewidzianej w Programie _o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 75 z dnia 3 listopada 2020 r. oraz nr 112 z dnia 15 grudnia 2020 r._, zgodnie z informacją otrzymaną od Trigon Dom Maklerski S.A. Spółka sprzedała w dniu 12 października 2021 r. 48 385 akcji własnych Spółki osobom uprawnionym wchodzącym w skład kluczowych pracowników Spółki, w ramach transakcji OTC, tj. poza alternatywnym systemem obrotu, po cenie określonej zgodnie z regulaminem Programu, za łączną kwotę 26 601,09 zł.
Spółka do tej pory _z uwzględnieniem dokonanego „splitu” akcji_ sprzedała osobom uprawnionym łącznie 225 345 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 1,28% kapitału zakładowego Spółki, za łączną kwotę 67 663,88 zł.
Emitent posiada obecnie 131 024 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 0,74% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,74% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.