Raport ESPI 60/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 13 sierpnia 2021 roku na rachunek Spółki 1000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 17,14 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 269212 akcji własnych Spółki _uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r._, stanowiących ok. 1,52% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Emitent posiada 92252 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,52% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.